NATJEČAJ

Na temelju članka 12. Zakona o radu (“Narodne novine”, broj 93/14 i 127/17) i članak 7. stavak 1. i 3. Pravilnika o radu (Ur. broj: 175/2011. i 82/2013.),

Trg dr. Franje Tuđmana 5  Našice, Upravno vijeće Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice

raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR/INFORMATOLOG – 1 izvršitelj/ica,
puno radno vrijeme
(zamjena radnice na bolovanju)

Uvjeti:

VSS, diplomirani knjižničar/informatolog  (uvjeti prema Zakonu o knjižnicama NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09),

najmanje 1 godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci,

položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – zamjena radnice na bolovanju (porodiljni dopust).

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

životopis,

domovnicu,

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

dokaz o položenom stručnom ispitu,

dokaz o radnom iskustvu – dokazi mogu biti u presliku, a originale  priložiti na uvid pri izboru kandidata.

Prijave za Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice
Trg dr. Franje Tuđmana 5
31 500 N A Š I C E
s napomenom «za Natječaj», u roku 8 dana od dana objave Natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

   UPRAVNO VIJEĆE:
Ana Kanđera, dipl.učitelj

Našice, 17. rujna 2018.